Card image cap

Pro­gram BioLAB 2022-23

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studencki, również studiów doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Pro­gramu BioLAB 2022-23. Nabór wniosków trwa do 1 lu­tego 2022 r.
Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu ba­dawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czte­rech instytucji w USA:University of Virginia, Charlottesville
University of Chicago, Chicago
University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City
Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.
Udział w Programie obejmuje:Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $33,000, w zależności od kosztów utrzymania, w nie­których przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
Pełne ubezpieczenie medyczne
Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student)
Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowników Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu
Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą
O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które: Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1Studiują kierunek biologiczny, chemiczny lub medyczny i pokrewne
W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami i stu­dentkami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta podczas stażu
Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (4,0 lub wyższą)
Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie ter­minologii naukowej
Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie
https://fulbright.edu.pl/biolab/.