Studium Doktoranckie w dziedzinie nauk o Ziemi w zakresie oceanologii przy Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie

Adres do korespondencji:
Instytut Oceanologii PAN, Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

Kierownik Studium:
prof. dr hab.Tymon Zieliński

Samorząd Doktorantów IO PAN
mgr Ewa Korejwo - przewodnicząca

Celem Studium Doktoranckiego przy Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN) jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej młodej kadry naukowej zdolnej do samodzielnego rozwiązywania problemów badawczych.

Poprzez zorganizowaną formę kształcenia, Studium Doktoranckie umożliwia uczestnikom efektywne przygotowanie rozprawy doktorskiej przy wykorzystaniu zaplecza naukowego instytutu i indywidualnego tuto-ringu, oraz ułatwia nabycie wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk o ziemi, w zakresie oceanologii.
Zgodnie z uzyskanymi uprawnieniami, określonymi w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami) stopień naukowy doktora nadaje Rada Naukowa instytutu.
Przedmioty i zajęcia składające się na Program Studium są dobierane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • zapewnienie uczestnikom Studium niezbędnej wiedzy metodologicznej, która ułatwi im przeprowadzenie badań naukowych wymaganych do realizacji przewodu doktorskiego,
 • uzupełnienie wiedzy teoretycznej z zakresu wybranej tematyki pracy doktorskiej,
 • uzyskania zaawansowanej wiedzy niezbędnej do prawidłowego pod względem merytorycznym przygotowania rozprawy doktorskiej.

W naszej filozofii, kierujemy się zasadą, aby każdy doktorant miał szansę w pełni realizować swoje plany naukowe pod opieką doświadczonego opiekuna naukowego w konkurencyjnym, na skalę światową, zespole badawczym. Dbamy o to aby potrzeby, wynikające z prowadzonej działalności były realizowane w jak najszerszym zakresie. Wspieramy rozwój naukowy doktorantów i pomagamy budować szeroką sieć kontaktów naukowych, również międzynarodowych. Nasi pracownicy są bardzo pozytywnie nastawieni do pracy z młodymi adeptami nauki, a to w połączeniu z wysokiej jakości sprzętem naukowym i świetnie wyposażonymi laboratoriami, sprawia, że nasi doktoranci pracują w wyjątkowo kreatywnym i przyjaznym środowisku.
Ponad 75% doktorantów rozpoczynających ‘przygodę z nauką’ na Studium Doktoranckim przy Instytucie Oceanologii PAN uzyskuje stopień naukowy doktora.
Niewątpliwą atrakcją naszego Studium jest możliwość uczestniczenia w rejsach badawczych na pokładzie s/y Oceania, tak na Bałtyku jak i w Arktyce, także w ramach badań terenowych na Spitsbergenie. Takie badania są rutynowym elementem naszej działalności, w tym, także działalności doktorantów.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO:
stypendium socjalne do dnia 10 listopada danego roku akademickiego
stypendium Dyrektora do dnia 10 listopada danego roku akademickiego
zapomogi cały rok
 1. Zasady rekrutacji
 2. Regulamin Studium (27 luty 2018)
 3. Program kształcenia
 4. Regulamin świadczeń z funduszu stypendialnego
  • zał. 1 - Oświadczenie Doktoranta dotyczące pobierania świadczeń na innych studiach dokt. - PDF, DOC
  • zał. 2 - Dokumenty wymagane wraz z wnioskiem o stypendium socjalne - PDF, DOC
  • zał. 3 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych - PDF, DOC
  • zał. 4 - Wniosek o przyznanie stypendium Dyrektora - PDF, DOC
  • zał. 5 - Wniosek o przyznanie zapomogi - PDF, DOC

Regulamin dot. szczeg. sposobu postępowania w sprawie nadania stopni dr oraz dr hab.    

      Uchwała Rady Naukowej IO PAN nr 42/2023 (z dn. 5 grudnia 2023 r.)

 • Załącznik nr 1 do Regulaminu - Zasady ustalania wysokości opłaty w sprawie nadania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego, oraz zwalniania z tej opłaty
 • Załącznik nr 2 do Regulaminu - Warunki korzystania z infrastruktury badawczej IO PAN przez osoby przygotowujące rozprawę doktorską w trybie eksternistycznym

Nasi doktoranci
Polska Rama Kwalifikacji