PROJEKTY KRAJOWE

Opis

Okres
realizacji

Koordynator
Projektu

Projekty MEiN

CSI-POM - ETAP 2 Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa", wartość finansowania: 1 996 763,77 zł
Opis projektu

18.12.2023-18.12.2026 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

SEAPOP 3 Pokarm planktonożernych alczyków ze Spitsbergenu "okiem" kamery podwodnej (UVP)

Projekt międzynarodowy współfinansowany, wartość finansowania: 357 341,00 zł

01.01.2023-01.06.2027 Prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk

CSI-POM Cyfrowy System Informacji dla polskich obszarów morskich
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach programu "Nauka dla Społeczeństwa", wartość finansowania: 1 702 130,65 zł
csipom.pl/pl/ 

27.05.2022-26.05.2024 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka

NANSEN LEGACY Dziedzictwo Nansena - naukowa eksploracja i zrównoważone zarządzanie poza granicą lodu

Projekt międzynarodowy współfinansowany
Opis projektu

01.02.2022-30.11.2023 Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk

Argo-Polska

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej", wartość finansowania: 8 884 919,21 zł

Opis projektu 
Strona projektu 

01.01.2022- 31.12.2026 Prof. dr hab. Waldemar Walczowski

HAVOC Charakterystyka i zmienność zbiorowisk pierwotniaków stowarzyszonych z lodem morskim różnych siedlisk i lokalizacji rejonu Wysokiej Arktyki

Projekt międzynarodowy współfinansowany

Opis projektu

01.01.2022-31.12.2023 Prof. dr hab. Józef Wiktor 
Projekty RPO WP 2014-2020
FindFISH Platforma Transferu Wiedzy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
www.findfish.pl/info/
01.2017 - 03.2023 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Projekty NCBiR
Konkurs Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych BIOSTRATEG III „Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK”
www.waterpuck.pl
01.07.2017 - 30.11.2020 Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka
Projekty POPC

IMBIO Integracja i mobilizacja danych o róznorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

www.imbio.uw.edu.pl/projekt/ 

01.01.2020 - 31.12.2022 Dr Marta Ronowicz (Lider - Uniwersytet Warszawski)

eCUDO.pl Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl

Program Operacyjny Polska Cyfrowa
ecudo.pl/ 

01.03.2019 - 28.05.2022 Mgr inż. Marcin Wichorowski
Projekty NCN
OPUS Transport i transformacja alkaliczności całkowitej z rzek kontynentalnych – brakujące elementy do zrozumienia zmienności pH w Morzu Bałtyckim. ALKALIS 2024-2028 Dr hab. Karol Kuliński
PRELUDIUM Kopalne DNA z osadów Svalbardu i Północnej Europy: metagenomiczny wgląd w bioróżnorodność mikroorganizmów. INCREASE 2024-2027 Mgr Ngoc-Loi Nguyen
OPUS Lód morski, falowanie i turbulencja – od skali laboratoryjnej do lepszych modeli wielkoskalowych. ICEWAVE 2023-2027 Dr hab. Agnieszka Herman
OPUS Atlantyfikacja Arktyki Europejskiej w geologicznej skali czasu: nowy wgląd z kopalnego DNA środowiskowego. LEAD 2023-2026 Dr Joanna Pawłowska
POLONEZ BIS Wielowskaźnikowa rekonstrukcja zmienności Prądu Wschodnio-Grenlandzkiego w ciągu ostatnich 150 000 lat. REHEAT 2023-2025 Dr Katarzyna Melaniuk
OPUS Metabolity Nostoc edaphicum CCNP1411 i Pseudanabaena galeata CCNP1313, jako związki wyjściowe do opracowania nowych leków antynowotworowych. CYANOCRAB 2023-2027 Dr Marta Cegłowska (Lider - Uniwersytet Gdański)
OPUS DRAGONnest-Badanie wzorców bioróżnorodności smoków morskich w Arktyce. DRAGONnest 2023-2027 Dr Katarzyna Grzelak 
OPUS Ocena wpływu atlantyfikacji na migrację ciepłolubnych gatunków otwornic do Arktyki Europejskiej w trakcie holocenu. ACCESS 2023-2026 Dr Magdalena Łącka-Wojciechowska 
PRELUDIUM Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do przewidywania rozmieszczenia kluczowych widłonogów w ocieplających się i ciemniejących wodach przybrzeżnych w Arktyce. ANNCA 2023-2025 Mgr inż. Marlena Szeligowska
OPUS Wpływ wzbogacenia mikrowarstwy powierzchniowej w materię organiczną na prędkość wymiany gazowej przez powierzchnię morza. SURETY 11.01.2022 - 10.01.2026 Prof. dr hab. Jacek Piskozub
OPUS Wpływ warunków hydrologicznych na ilościowe i jakościowe właściwości rozpuszczonej materii organicznej w fiordach Zachodniego Spitsbergenu. DOMinEA 26.01.2022 - 25.01.2025 Dr Monika Zabłocka
OPUS Kiedy ‚razem’ znaczy ‚osobno’: podział nisz ekologicznych pomiędzy bliźniaczymi gatunkami zooplanktonu w ocieplającej się Arktyce. TWINS 25.01.2022 - 24.01.2026 Dr Marta Głuchowska
OPUS Kiedy kolor ma znaczenie - kluczowe gatunki zooplanktonu arktycznego jako źródło karotenoidów dla ptaków morskich w okresie lęgowym. ORANGE 17.01.2022 - 16.01.2025 Dr Kaja Bałazy
PRELUDIUM Ocena ekotoksyczności mieszanin mikrozanieczyszczeń względem wybranych mikroorganizmów bałtyckich. BaltiMTox 17.01.2022 - 16.01.2025 Mgr inż. Lilianna Sharma
PRELUDIUM Akumulacja rtęci w organizmach bentosowych w rejonach polarnych. MerABO 21.01.2022 - 20.01.2025 Mgr Ewa Korejwo
PRELUDIUM Przestrzenna i czasowa zmienność ukrytej różnorodności arktycznego meroplanktonu jako klucz do zrozumienia szybko postępujących zmian środowiskowych. HIMERO 21.01.2022 - 20.01.2025 Mgr Weronika Patuła
OPUS Oszacowanie dostawy metali ciężkich ze spływem słodkiej wody do ekosystemu fiordu arktycznego (Hornsund, Spitsbergen) 02.07.2021 - 01.10.2024 Dr hab. Agata Zaborska
OPUS Wpływ szybko postępujących zmian klimatycznych na polarne organizmy morskie - badania wzdłuż środowiskowych analogów przyszłych zmian środowiskowych. ANALOG 01.02.2021 - 31.01.2025 Prof. dr hab. Piotr Kukliński
PRELUDIUM Związek pomiędzy różnorodnością funkcjonalną oraz izotopową przybrzeżnych zespołów bentosowych. ISOFUN 19.01.2021 - 18.01.2024 Mgr Marta Szczepanek
SONATINA Łączność przez dno oceaniczne: głębokowodna biogeografia i specjacja rodziny Pseudotanaidae. CAOS 15.12.2020 - 14.12.2023 Mgr Aleksandra Maria Jakiel
MINIATURA 4 Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczyka. CALANETICS 19.11.2020 - 18.11.2021 Dr Kaja Bałazy
SONATA Wpływ zmiany klimatu na strukturę i funkcjonowanie zespołów bentosowych w produktywnych rejonach na granicy fiord-szelf. CLIMB 30.10.2020 - 29.10.2023 Dr Marc Jürgen Silberberger
PRELUDIUM BIS Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego Spitsbergenu. OPTYKA-BIS 01.10.2020 - 30.09.2024 Dr hab. Sławomir Woźniak
PRELUDIUM Przybysze/repatrianci w Wysokiej Arktyce: źródła, drogi i dynamika kolonizacji modelowych makrobezkręgowców z różnym potencjałem dyspersji, spowodowanych zmianami klimatycznymi. NEAR 14.09.2020 - 13.09.2023 Mgr Hedvig Kriszta Csapó
MINIATURA 4 Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiego Miniatura-Frakcje 16.10.2020 - 15.10.2021 Dr Justyna Meler
SONATA BIS Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego. IDEAL 31.03.2020 - 30.03.2025 Dr Beata Szymczycha
SONATA BIS Czy materia organiczna uwalniana z wieloletniej zmarzliny wzmacnia zakwaszenie wody morskiej? PROSPECTOR 31.03.2020 - 30.03.2025 Dr hab. Karol Kuliński
OPUS Zastosowanie metabarkodingu do określenia wpływu stresowych czynników środowiskowych na bioróżnorodność bentosu wód przybrzeżnych w ocieplającej się Arktyce. MetaDivA 24.02.2020 - 23.02.2023 Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
OPUS Wpływ atlantyfikacji na proces sukcesji i komponenty biotyczne płytkiego ekosystemu dna twardego w Arktyce. ASCOMEA 24.02.2020 - 23.02.2023 Dr Marta Ronowicz
OPUS Wielowskaźnikowa analiza wpływu temperatury wód powierzchniowych na produkcję pierwotną w wodach szelfowych zachodniego i północnego Svalbardu w holocenie. ALKENON 20.02.2020 - 19.02.2023 Prof. dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS Procesy turbulentnego mieszania w Rynnie Słupskiej (Bałtyk Południowy). SuFMix 17.02.2020 - 16.02.2024 Prof. dr hab. Waldemar Walczowski
OPUS Oszacowanie współczynnika dyfuzji rozpuszczonej materii organicznej z osadów do wody naddennej poprzez współzależności jej optycznych i chromatograficznych charakterystyk ze stężeniem rozposzczonego żelaza w głębiach Morza Bałtyckiego DiSeDOM 06.02.2020 - 05.10.2023 Prof. dr hab. Piotr Kowalczuk
OPUS Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji). MINIMA 05.02.2020 - 04.02.2023 Dr hab. Jacek Bełdowski
PRELUDIUM Ocena biodostępności i szybkości remineralizacji rozpuszczonego węgla organicznego uwalnianego z osadów Głębi Gdańskiej. BioDOC 05.02.2020 - 04.02.2023 Mgr Monika Lengier
MINIATURA 3 Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowe 21.11.2019 - 20.11.2020 Dr inż. Ludwik Lubecki
PRELUDIUM Transformacje systemu weglanowego w ujściu rzeki Wisły. WISŁA 14.08.2019 - 13.08.2021 Mgr Marcin Stokowski
PRELUDIUM Wpływ zmienności Wody Atlantyckiej i cyrkulacji atmosferycznej na zmiany pokrywy lodu morskiego w Arktyce Europejskiej. ATAC-ICE 12.08.2019 - 11.08.2022 Mgr Agata Grynczel
OPUS Zmiany pokrywy lodowej w Morzach Nordyckich do końca ostatniego zlodowacenia.Paleogenetyczny zapis zmian klimatu. NORD-ICE 05.07.2019 - 04.07.2022 Dr Joanna Pawłowska
MINIATURA 2 Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznej. STAR 15.02.2019 - 14.02.2020 Dr hab. inż. Szymczak-Żyła Małgorzata
OPUS Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom poklatkowym. FUND 15.03.2019 - 14.03.2022 Dr Piotr Bałazy
OPUS Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów pelagialu związane z zaciemnieniem wód przylodowcowych Arktyki europejskiej. CoastDark 21.01.2019 - 20.01.2022 Prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk
OPUS Numeryczne symulacje interakcji fizyczno-biologicznych związanych z zakwitami fitoplanktonu w Bałtyku. Baltic POM 14.02.2018 - 13.02.2021 Prof. dr hab. Małgorzata Stramska
OPUS Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu w fiordach arktycznych: aspekt przestrzenny, czasowy i między-letni. Tax4Fun 30.01.2018 - 29.01.2021 Dr Sławomir Kwaśniewski
SONATA BIS Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu powiązań pomiędzy zespołami bentosowymi a procesami biogeochemicznymi. COmEBACk 16.05.2018 - 15.05.2022 Dr hab. Monika Kędra
PRELUDIUM Mineralogia i skład chemiczny zewnętrznych szkieletów bentosowych bezkręgowców z Morza Bałtyckiego jako wkład do zrozumienia procesu biomineralizacji. LOGGER 20.02.2018 - 19.02.2021 Dr Anna Piwoni-Piórewicz
OPUS Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znaczenie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie organizmy bezkręgowe. PANIC 30.08.2017 - 29.08.2020 Prof. dr hab. Piotr Kukliński
OPUS Funkcjonowanie arktycznego bentosu-odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępność pokarmu. ABeFun 24.08.2017 - 23.08.2020 Prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk
OPUS Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM 19.01.2017 – 18.01.2020 Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz
OPUS Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage 09.02.2017 – 08.02.2020 Dr Beata Szymczycha
OPUS Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA 16.01.2017 – 23.02.2020 Dr hab. Sławomir Woźniak
OPUS Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego WIR 24.02.2017 – 23.02.2020 Prof. dr hab. Marek Zajączkowski
OPUS Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L). H2L (Lider Uniwersytet Gdański) 07.04.2017 – 06.04.2020 Prof. dr hab. Alicja Kosakowska
PRELUDIUM Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu Sval2017 13.09.2017 - 12.09.2020 Mgr Agnieszka Wiktoria Kujawa

PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich. DWINS

www.iopan.gda.pl/projects/DWINS/

06.02.2017 – 05.02.2020 Mgr Małgorzata Merchel
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM 15.03.2016 - 14.03.2020 Mgr Marek Lubośny
SONATA Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo 06.03.2017 – 05.03.2020 Dr Maciej Telesiński
Projekty MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy (II edycja programu). 01.10.2018 - 30.09.2022 Dr hab. Tymon Zieliński,
Mgr Ewa Piechowska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.01.2018 - 31.12.2020 Dr Beata Szymczycha
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
19.01.2018 - 31.12.2020 Dr Joanna Pawłowska
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca.
13.11.2018 - 31.10.2021 Dr Marta Głuchowska
Doktorat Wdrożeniowy (I edycja programu). 01.10.2017 - 30.09.2021 Prof. Roman Wenne,
Mgr Anna Prądzińska

Archiwum