Organizacja

Dyrektorowi IO PAN bezpośrednio podlegają:

 1. Z-ca Dyrektora ds. Naukowych;
 2. Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju;
 3. Naczelny Inżynier;
 4. Główny Księgowy;
 5. Radca Prawny;
 6. Dział Służby Pracowniczej;
 7. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;
 8. Sekretariat;
 9. Stanowisko ds. BHP i ochrony P/POŻ;
 10. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

W strukturze organizacyjnej IO PAN wyodrębnia się piony organizacyjne:

 1. Pion Naukowy, którym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Naukowych;
 2. Pion Organizacji i Rozwoju, którym kieruje Z-ca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju;
 3. Pion Naczelnego Inżyniera;
 4. Pion Głównego Księgowego.

Relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi i sposób ich podporządkowania pokazuje schemat organizacyjny.


Struktura organizacyjna 2021 (plik pdf)

Struktura organizacyjna 2022_2023 (plik pdf)