Przedmiot działania

Zadania Instytutu określa Statut IO PAN
Misją Instytutu jest prowadzenie badań podstawowych środowiska morskiego oraz pogłębiania wiedzy na temat zjawisk i procesów w nim zachodzących. Instytut Oceanologii prowadzi badania na Bałtyku oraz w obszarze Arktyki Europejskiej.

Kierunki strategiczne badań IO PAN:

 • Rola oceanu w kształtowaniu klimatu i skutki zmian klimatu w morzach europejskich
  • badania transportu promieniowania słonecznego i wymiany energii promienistej w systemie woda - atmosfera
  • badanie procesów zasilania w energię ekosystemów morskich
  • badanie procesów fotosyntezy wymiany masy i energii pomiędzy morzem i atmosferą
  • badanie procesów cyrkulacji termohalinowej
 • Zmienność naturalna i antropogeniczna środowiska Morza Bałtyckiego
  • badanie i modelowanie procesów hydrodynamicznych i biologicznych w Morzu Bałtyckim
  • badanie migracji naturalnych i antropogennych substancji chemicznych przez bariery biogeochemiczne
  • badanie procesów biochemicznych w środowisku morskim
  • badanie związków organicznych w morskich osadach dennych
 • Współczesne zmiany ekosystemów u brzegów mórz szelfowych
  • badanie roli bioróżnorodności w funkcjonowaniu ekosystemów przybrzeżnych, fauny dennej sublitoralu Spitsbergenu
  • badanie funkcjonowania ekosystemów obszarów morskich NATURA 2000
 • Genetyczne i fizjologiczne mechanizmy funkcjonowania organizmów morskich; podstawy biotechnologii morskiej
  • badanie neurohormonalnej regulacji zachowań i adaptacji ryb do zmieniających się warunków środowiska; opracowanie nowych wskaźników dobrostanu morskich ryb hodowlanych
  • badanie ekspresji genów u ryb i małży morskich
  • zastosowanie genomiki do badań zależności między populacjami wybranych gatunków ryb użytkowych i małży morskich oraz rekombinacji mitochondrialnego DNA omułków
  • zastosowanie metagenomiki do badań morskich bakterii i wirusów