Status prawny

Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (IO PAN)
działa na podstawie Ustawy o Polskiej Akademii Nauk
z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 1475)
oraz
Statutu Instytutu zatwierdzanego przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (z późń.zm.)
Instytut ma osobowość prawną.
Siedzibą Instytutu jest Sopot.
Instytut został powołany w roku 1983 uchwałą z dnia 15 października 1983 r.
Instytut jest zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych PAN pod nr RIN-VII-14/98