Serwis BIP

Dostęp do informacji publicznej

INFORMACJA PUBLICZNA - TERMIN SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Udzielenie informacji publicznej znajdującej się w posiadaniu Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk następuje poprzez:

  1. zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu,
  2. udostepnienie na wniosek zainteresowanego,
  3. wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych Instytutu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Instytut powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Instytut, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

W takiej sytuacji Instytut powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Instytut, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot Instytut ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia (wydruk, kserokopia, skopiowanie na CD itp.), podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy interesujące dane nie są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Instytutu.

Jak złożyć wniosek:

  1. adres e-mail: office@iopan.pl
  2. nr fax: (+48 58) 551 21 30
  3. pisemnie na adres pocztowy: ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
  4. za pomocą elektronicznej skrzynki nadawczej na platformie ePUAP
  5. bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu, pok. 120.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

REDAKCJA

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu redagują pracownicy administracji Instytutu.
Kontakt: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
Sekretariat - pok.120, telefon: 58 73 11 720, fax: 58 551 21 30, mail: office[at]iopan.pl
Godziny otwarcia - 07:30-15:30