MGR INŻ. MARLENA SZELIGOWSKA

Tytuł rozprawy: „Dynamika rozmieszczenia planktonu i cząstek w arktycznych wodach przybrzeżnych będących pod wpływem wód roztopowych z lodowców (Zachodni Spitsbergen)"
Promotor: prof. dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr hab. Emilia Trudnowska, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 20.10.2023
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 09.11.2023

MGR MACIEJ JANECKI

Tytuł rozprawy: „Mapowanie optymalnych warunków środowiskowych dla bytowania wybranych gatunków ryb poławianych przemysłowo w rejonie zatoki Gdańskiej z wykorzystaniem modeli numerycznych i danych pomiarowych”
Promotor: prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka- Głowacka, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 06.10.2023
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 26.10.2023

MGR MARTA SZCZEPANEK

Tytuł rozprawy: „Rola materii organicznej w kształtowaniu różnorodności i struktury troficznej zespołów bentosowych w przybrzeżnej strefie południowego Morza Bałtyckiego”
Promotor: dr hab. Monika Kędra, prof. IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Marc Silberberger, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 18.09.2023
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 29.09.2023

MGR ANNA PRĄDZIŃSKA

Tytuł rozprawy: „Biogeografia omułków Mytilus i identyfikacja pochodzenia geograficznego ich produktów żywnościowych z zastosowaniem metod genetycznych (analiza polimorfizmu pojedynczych nukleotydów)”
Promotor: prof. dr hab. Roman Wenne, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Ryszard Frankowski, UG

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 12.05.2023
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 02.06.2023

MGR INŻ. DAWID DYBOWSKI

Tytuł rozprawy: "Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych na przykładzie Gminy Puck na wody morskie zlokalizowane w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego (Zatoka Pucka)"
Promotor: prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 08.11.2022
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 24.11.2022

MGR MIŁOSZ GRABOWSKI

Tytuł rozprawy: "Skala oddziaływań antropogenicznych na dno wybranych obszarów Morza Bałtyckiego w świetle badań hydroakustycznych oraz obserwacji wizualnych"
Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Klusek, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr inż. Aleksandra Kruss, UG

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 04.11.2022
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 24.11.2022

MGR MARTA CEGŁOWSKA

Tytuł rozprawy: "Wybrane bałtyckie cyjanobakterie jako potencjalne źródło związków biologicznie aktywnych"
Promotor: prof. dr hab. Alicja Kosakowska, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 24.10.2022
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 10.11.2022

MGR NATALIA SZYMAŃSKA

Tytuł rozprawy: "Udział otwornic w puli węgla osadów fiordów Europy Północnej i  Svalbardu"
Promotor: prof. dr hab. Marek Zajączkowski, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Magdalena Wojciechowska, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 21.10.2022
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 10.11.2022

MGR MAŁGORZATA KITOWSKA

Tytuł rozprawy: "Mezoskalowe zjawiska atmosferyczne w rejonie Svalbardu"
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Petelski, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 11.02.2022
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 03.03.2022

MGR MARCIN STOKOWSKI

Tytuł rozprawy: "Charakterystyka systemu węglanowego w strefie przybrzeżnej Południowego Bałtyku"
Promotor: dr hab. Karol Kuliński, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 17.12.2021
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 04.01.2022

MGR AGNIESZKA KUJAWA

Tytuł rozprawy: "Bioróżnorodność i kompozycja izotopowa otwornic bentosowych Svalbardu w warunkach atlantyfikacji Arktyki Europejskiej"
Promotor: prof. dr hab. Marek Zajączkowski, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Joanna Pawłowska

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 26.09.2021
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 18.10.2021

MGR MAŁGORZATA MERCHEL

Tytuł rozprawy: "Zmienność właściwości oraz rozkładu przestrzennego wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich w latach 1998 -2017"
Promotor: prof. dr hab. Waldemar Walczowski, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 23.09.2021
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 14.10.2021

MGR MARTA KONIK

Tytuł rozprawy: "Teledetekcja satelitarna zakwitów cyjanobakterii i analiza ich wpływu na zdalne pomiary wybranych właściwości fizycznych wód Morza Bałtyckiego"
Promotor: dr hab. Mirosław Darecki, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 07.05.2021
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 27.05.2021

MGR MICHAŁ CZUB

Tytuł rozprawy: "Effects of sea-dumped chemical warfare on Baltic Sea ecosystem"
Promotor: dr hab. Lech Kotwicki, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 22.01.2021
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 10.02.2021

MGR INŻ. MAGDALENA KRAJEWSKA

Tytuł rozprawy: "Carotenoids in sediments as markers of changes in the marine environment"
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Kowalewska, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Małgorzata Szymczak-Żyła, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 11.09.2020
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 29.09.2020

MGR MARTA SZUBSKA

Tytuł rozprawy: "Rozmieszczenie i źródła arsenu w osadach dennych południowego Bałtyku"
Promotor: dr hab. Jacek Bełdowski, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 18.05.2020
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 03.06.2020

MGR ANNA PIWONI-PIÓREWICZ

Tytuł rozprawy: "Chemistry of carbonate skeletons of benthic invertebrates from the Baltic Sea"
Promotor: prof. dr hab. Piotr Kukliński, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 18.05.2020
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 03.06.2020

MGR MAŁGORZATA KUCHARSKA

Tytuł rozprawy: "Warunki lodowe w Storfjordrenna po ostatnim zlodowaceniu. Cysty bruzdnic jako nowy wskaźnik paleoceanograficzny lodu morskiego na szelfie Svalbardu"
Promotor: prof. dr hab. Marek Zajączkowski, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 27.09.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 16.10.2019

MGR BARTOSZ WITALIS

Tytuł rozprawy: "Bioróżnorodność i procesy ekologiczne w portach Gdańsk, Gdynia  i Władysławowo"
Promotor: prof. dr hab. Piotr Kukliński, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Marta Ronowicz, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 27.09.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 16.10.2019

MGR ANNA POUCH

Tytuł rozprawy: "Assessment of organisms exposure to selected persistent  organochlorine pollutants in west Spitsbergen fjords benthic habitats" ("Ocena narażenia organizmów na wybrane zanieczyszczenia z grupy trwałych zanieczyszczeń chloroorganicznych w siedliskach bentosowych fiordów zachodniego Spitsbergenu")
Promotor: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. IO PAN
Promotor pomocniczy: dr hab. Agata Zaborska, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 27.09.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 16.10.2019

MGR ARTUR NOWICKI

Tytuł rozprawy: "Interannual changes of Baltic coastal upwelling based on numerical  models and satellite data" („Międzyletnia zmienność przybrzeżnego upwellingu w Bałtyku określona na podstawie modeli numerycznych oraz danych satelitarnych")
Promotor: prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 20.09.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 16.10.2019

MGR IWONA NIEDŹWIECKA

Tytuł rozprawy: "Analysis of mass, momentum and climate relevant gas fluxes across the sea surface in the European Arctic" („Analiza strumieni masy, pędu oraz gazów  istotnych dla klimatu przez powierzchnię morza w Arktyce Europejskiej")
Promotor: prof. dr hab. Jacek Piskozub, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 20.09.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 16.10.2019

MGR KATARZYNA BONIEWICZ-SZMYT

Tytuł rozprawy: "Parametry fizyczne procesu rozprzestrzeniania substancji olejowych w morzu – efekt obecności naturalnych surfaktantów"
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski, UG

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 10.05.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 31.05.2019

MGR KAMILA HAULE

Tytuł rozprawy: "Modelling the influence of dispersed oil droplets on upwelling light flux in seawater in application to satellite remote sensing"
Promotor: dr hab. Mirosław Darecki, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 10.05.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 31.05.2019

MGR KAJA BAŁAZY

Tytuł rozprawy: "The phenology of key Calanus species in the context of food demand of  little auk (Alle alle) nesting on Spitsbergen"
Promotor: dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk, prof. IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Emilia Trudnowska, IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 15.03.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 03.04.2019

MGR MIKOŁAJ MAZURKIEWICZ

Tytuł rozprawy: "Impact of environmental variability on the zoobenthos size structure in North Atlantic and Arctic coastal waters"
Promotor: prof. dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk, IO PAN
Promotor pomocniczy: dr Joanna Legeżyńska

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 11.03.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 01.04.2019

MGR AGNIESZKA PROMIŃSKA

Tytuł rozprawy: "Dynamika międzyletnich i sezonowych zmian temperatury, zasolenia oraz prądów morskich w fiordzie Hornsund, Spitsbergen"
Promotor: dr hab. Waldemar Walczowski, prof. IO PAN

Data zamieszczenia rozprawy i kompletu recenzji: 02.01.2019
Data zamieszczenia zawiadomienia o publicznej obronie rozprawy: 21.01.2019

Doktoraty, habilitacje i profesury - archiwum